Reakce na petici

Reakce na petici s názvem „Nesouhlas s provozováním letů bezpilotních letadel firmy PRIMOCO UAV na správním území obce Čížová a správním území města Písku“

Lenka Nádějová, Dis.
Pod Nádvorným 3
397 01 Písek – Purkratice

Václav Lopata
Čížová 81
398 31 Čížová

Ing. Tomáš Korejs
Čížová 72
398 31 Čížová

V Praze, dne 22. srpna 2019

Věc: Reakce na petici s názvem „Nesouhlas s provozováním letů bezpilotních letadel firmy PRIMOCO UAV na správním území obce Čížová a správním území města Písku“ 

Dobrý den,

obracím se na Vás jakožto členy petičního výboru jménem společnosti Primoco UAV SE, se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín, IČO: 037 94 393, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1546 (dále jen „Společnost“) ve věci petice s názvem „Nesouhlas s provozováním letů bezpilotních letadel firmy PRIMOCO UAV na správním území obce Čížová a správním území města Písku“ (dále jen „Petice“). Vzhledem k tomu, že Petice obsahuje celou řadu nepřesných, zavádějících a v nezanedbatelném rozsahu nepravdivých až lživých informací, považuji za nezbytné reagovat na její obsah.

K jednotlivým obsahovým bodům Petice uvádím následující:

 1. Tvrzený intenzivní hluk – státní dozor v oblasti dodržování povinností ve smyslu zákona
  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, včetně případného překročení limitů hluku, vykonávají toliko Krajské hygienické stanice, v posuzovaném případě konkrétně Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje (dále jen „KHS“). K dnešnímu dni však jakékoli překročení hlukových limitů v důsledku činnosti Společnosti nebylo ze strany KHS zjištěno, přičemž je to právě KHS, která by byla povinna případné překročení změřit a prokázat. Pouze pro úplnost si dovoluji uvést, že Společnost je s KHS v kontaktu a této poskytuje plnou součinnost v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Jakékoli Vaše subjektivní hodnocení „intenzivního hluku“ je tak v této chvíli zcela bezpředmětné.

Rovněž se musím vyjádřit k nepravdivé informaci o době letu, která by dle Vás měla dosahovat denně až 8 hodin. Z analýzy veškerých letů realizovaných Společností v období února až července 2019 vyplývá, že k nejdelší letové aktivitě v rámci jednoho dne došlo dne 8.5.2019 s tím, že doba této aktivity činila 4 hodiny a 5 minut (tedy polovinu Vámi tvrzené doby). Pro přehlednost přikládám celkovou dobu letové aktivity v jednotlivých měsících včetně průměrné doby připadající na jeden pracovní den v daném měsíci. 

Měsíc Celková doba všech letů Průměrná doba letu denně
Únor 2019 15 h 55 min 48 min
Březen 2019 26h 30 min 1 h 20 min
Duben 2019 25 hod 17 min 1 h 16 min
Květen 2019 15 hod 40 min 47 min
Červen 2019 24 hod 29 min 1 h 14 min
Červenec 2019 33 hod 45 min 1h 42 min

 

 1. Údajné opakované porušování zákazu letů nad zastaveným územím obcí a nad komunikacemi – Společnost při své činnosti postupuje plně v souladu s povolením vydaným Úřadem pro civilní letectví ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
  č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, stejně tak v souladu s leteckým předpisem L2, Pravidla létání, který určuje požadavky na provoz bezpilotních letadel ve svém doplňku X (dále jen „Doplněk X“). Společnost při své činnosti dodržuje veškerá pravidla dle Doplňku X, jež vymezují prostor určený pro lety bezpilotních letadel, stejně tak jako minimální horizontální vzdálenost od nezúčastněných osob při vzletu a přistání a minimální horizontální vzdálenost od osob, prostředků a staveb, které nejsou součástí provozu, a od jakéhokoliv hustě osídleného prostoru při letu. Rovněž v tomto ohledu nebyla ze strany příslušných orgánů státní správy shledána jakákoli pochybení na straně Společnosti a Vámi vznesená obvinění tak nemají jakýkoli relevantní základ. Pouze pro úplnost si dovoluji uvést, že Vámi tvrzené porušování zákazů letů není fakticky ani možné, neboť naše bezpilotní letouny mají softwarově nastavené tzv. no flight zóny, které odpovídají pravidlům stanoveným Doplňku X. Pro úplnost přikládám jakožto přílohu této reakce rovněž mapu zachycující vzdálenost vzletové plochy od sousedních obcí s tím, že ve vyznačeném kruhu je realizováno 90 % veškerých letů bezpilotních letounů Společností.
 • Nehody bezpilotních letounů Společnosti – v souvislosti s nehodou, ke které došlo v únoru 2019, uvádím, že tento incident byl v souladu s obecně závaznými právními předpisy nahlášen příslušnému orgánu státního dozoru, došlo k zákonnému prošetření nehody, zjištění příčiny
  a přijetí bezpečnostních opatření a doporučení. Bezpečnost provozu bezpilotních letounů je pro Společnost nejvyšší prioritou a v tomto ohledu uskutečňuje Společnost pravidelná školení
  a přezkušování svých zaměstnanců. Společnost neporušuje jakoukoli povinnost spojenou s výrobou a provozem bezpilotních letounů. V souvislosti s dalšími Vámi tvrzenými nehodami Vás vyzývám k doložení těchto Vašich tvrzení.
 1. Tvrzený zásah do soukromí – Vaše tvrzení o „důvodném podezření“ o neoprávněném sledování obyvatel na dotčeném území na jejich pozemcích a v uzavřených prostranstvích rodinných domů musím důrazně odmítnout. Vaše tvrzení hraničí s pomluvou a je způsobilé poškodit dobré jméno a pověst Společnost. Společnost neporušuje jakékoli povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

Závěrem této reakci si dovolím uvést, že nakolik respektuji Vaše petiční právo ve smyslu čl. 18 Listiny základní práv a svobod (dále jen „Listina“), je nutno zdůraznit, že rovněž Společnost má právo zaručené Listinou, a sice právo podnikat a provozovat hospodářskou činnost (čl. 26 Listiny). Společnost je držitelem veškerých nezbytných oprávnění a plní veškeré podmínky a dodržuje omezení týkající se její činnosti ve smyslu obecně závazných právních předpisů (viz čl. 26 odst. 2 Listiny). Stejně tak jako není bezbřehé právo Společnosti na podnikání, není bezbřehé ani petiční právo ve smyslu čl. 18 Listiny. Případná účelová a nepravdivá až lživá tvrzení jsou způsobilá zasáhnout do práv a oprávněných zájmů Společnosti a jako takové zcela jistě nemohou požívat ochrany ve smyslu Listiny a dalších obecně závazných právních předpisů. Pro takový případ je Společnost připravena využít veškerých prostředků právní ochrany, včetně případné ochrany poskytované předpisy trestního práva, připadala-li by v úvahu. S ohledem na nepravdivost tvrzení uvedených v Petici lze současně úspěšně pochybovat o legitimitě souhlasu více jak 500 občanů s obsahem Petice, když tito byli fakticky uvedeni v omyl.

V neposlední řadě si dovoluji uvést, že v případě zájmu kohokoli jsem připraven celou záležitost opětovně osvětlit rovněž osobně, jak jsem ostatně nabízel také panu Ing. Korejsovi, jakožto starostovi obce Čížová, jež je současně členem petičního výboru a adresátem této reakce. Uvedená nabídka samozřejmě i nadále trvá a budu rád, pokud ji pan starosta využije, neboť jsem přesvědčen, že starosta by měl lidi primárně spojovat a usilovat o smírné řešení.

S pozdravem

 

Primoco UAV SE

Ladislav Semetkovský, člen představenstva